GDPR

Spoločnosť Galenoderm s.r.o., sídlom Nobelova 28, 831 02 Bratislava , IČO: 51642921, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 127536/B, ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvoril zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov.

Na zasielanie informácií o vlastných produktoch, službách, odborných publikáciách, vedeckých a nových poznatkoch, projektoch, reklamných informáciách a komunikácii prevádzkovateľa s dotknutou osobou (marketingové účely) je potrebný Váš súhlas s prijímaním týchto informácií. V prípade Vášho udelenia súhlasu, spoločnosť Galenoderm s.r.o. pri zasielaní reklamy emailom využíva Vaše meno, priezvisko, telefonne cislo a e-mail.

Účelom spracovania údajov je zasielanie marketingových informácií a štatistické spracovanie v zmysle zákon č. 18/2018 Z.z. a článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na prijímanie marketingových informácií a bez ich poskytnutia uvedené informácie neobdržíte.

Osobné údaje budú uchované po dobu 4 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Spoločnosť Galenoderm s.r.o.. nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne v spoločnosti Galenoderm s.r.o. máte právo:

1. žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

2. namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

3. namietať prenosnosť osobných údajov;

4. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti Galenoderm s.r.o., sídlom Nobelova 28, 831 02 Bratislava.

Vyhľadávanie najbližšieho dermatológa

Návšteva dermatológa je najúčinnejšou cestou ako riešiť kožné ochorenia vrátane rosacey.

Prešov
Trnava
Bratislava
Nitra
Trenčín
Žilina
Banská Bystrica
Košice